درباره ما

_DSC0187

اینک این سازه عظیم به عنوان « نماد مدرن» شهـر گرگان در کنـار دیگر نمـادهای فـرهنگی و تـاریخی گرگان درمیـدان بسیج بزرگترین میـدان شمال شهـری کشور احداث شده، شهر گـرگان که شهر تاریخ و طبیعت است به همراه نمـادها و جاذبه های متعدد، یک نمـاد مدرن را نیز در خـود جای داده است. طـرح «برج گرگان» در اواخر دوره نخست فعـالیت شـورای اسلامی شهر گرگان مطرح شد و سپس در قالب مجموعه پـروژه های«گرگان +14» در دوره دوم شورای شهر پیگیری شد و سرانجام در دوره سوم شورای شهر گـرگان و در سـال 86 سـاخت این سـازه 57 متری به یاد سال 57 سال پیروزی انقلاب اسلامی در میدان چند هکتاری بسیج آغـاز شد. در بام برج گرگان، چشم انـداز دل پذیری از نمای شهر و دشت گرگان و منطقـه گردشگـری سوگله یا هزار پیچ دیده می شود. همچنین رستوران گـردان در یک فضـای کروی شکل به ارتفاع 12 متر، برج گرگان را از هر نظـر متمایز ساخته است.

برج گرگان با کاربری 4 طبقه، شامل یک طبقه زیرزمین با کاربری تجاری، اداری و خدماتی به مساحت 1500 متر مربع و سه طبقـه درتراز بالایی مشتمل بر یک آشپــزخانه صنعتـی به مسـاحت 170 متـر مربع در ارتفـاع 35 متـری، یک رستوران گـردان بـه مســاحت 300 متـر مربع در ارتفـاع 40 متـری با ظـرفیت  170 نفـر و یک طبقه تراس چشم انداز به مسـاحت حـدود 170 متـر مربع در ارتفاع 44 متـری و صاعقـه گیر و آنتن 15 متری در ارتفاع 57 متری با قـابلیت تجهیـزات ارتباطی است.