درباره ما

درباره ما

درباره ما

اینک این سازه عظیم به عنوان « نماد مدرن» شهـر گرگان در کنـار دیگر نمـادهای فـرهنگی و تـاریخی گرگان درمیـدان بسیج بزرگترین میـدان شمال شهـری کشور احداث شده، شهر گـرگان که شهر تاریخ و طبیعت است به همراه نمـادها و جاذبه های متعدد، یک نمـاد مدرن را نیز در خـود جای داده است. طـرح «برج گرگان» در اواخر دوره نخست فعـالیت شـورای اسلامی شهر گرگان مطرح شد و سپس در قالب مجموعه پـروژه های«گرگان +14» در دوره دوم شورای شهر پیگیری شد و سرانجام در دوره سوم شورای شهر گـرگان و در سـال 86 سـاخت این سـازه 57 متری به یاد سال 57 سال پیروزی انقلاب اسلامی در میدان چند هکتاری بسیج...